ยินดีต้อนรับ

รูปภาพของฉัน
รหัสนักศึกษา5411204422 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 2 (29/06/55)


 
อาจารย์ให้ความเกี่ยวกับรายวิชาการจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย โดยให้นักศึกษาได้มีส่วนรวมในการถามตอบ

การจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยมีหัวข้อใหญ่ๆ ดังนี้
เด็กปฐมวัย
1.พัฒนาการ มี 2 ข้อย่อยคือ
   - ทางด้านสติปัญญา
   - ทางด้านภาษา
2.วิธีการเรียนรู้

การจัดประสบการณ์ 
1.หลักในการจัดประสบการณ์
2.สื่อ/สภาพแวดล้อม
3.การประเมิน
   - จากคำพูด
   - จากสังเกต
   - จาดผลงาน

พัฒนาการ  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงเป็นลำดับขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง
        ทำไมเด็กต้องมีการพัฒนาการ เพราะพัฒนาการจะเป็นตัวบ่งบอกความสามารถของเด็ก การเปลี่ยนแปลงของเด็ก เด็กที่มีอายุอยู่ในวัยเดียวกันพัฒนาการจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น การอบรมเลี้ยงดูสภาพแวดล้อม เป็นต้น แล้วเราก็จะต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนเด็กในด้านที่เด็กสนใจเพื่อเด็กจะได้มีประสิทธิภาพที่ดี

งานที่อาจารย์สั่ง
งานกลุ่มเพื่อพัฒนาการทางภาษาของเด็ก  กลุ่มละ 5 คน
กลุ่มของดิฉันได้เรื่องพัฒนาการทางภาษาของเด็กอายุ  5 ปี

ภาพกิจกรรม  

                               

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น