ยินดีต้อนรับ

รูปภาพของฉัน
รหัสนักศึกษา5411204422 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 15 (21/09/55)


 
-อาจารย์ตรวจความเรียบร้อย Blogger ของนักศึกษาแต่ละคน แล้วชี้แนะว่าเราต้องมีแหล่งเรียนรู้จากที่ไหนบ้าง แล้วสรุปสาระการเรียนรู้จากที่เราได้ทำ Blog ว่าเราได้ประโยชน์ด้านใดบ้าง
จากนั้นอาจารย์ให้นักศึกษาไปแก้ไข Blog และนักศึกษาที่ยังไม่ได้ทำค่
ะ  สัญลักษณ์hi5 by zalim-code.com
-อาจารย์ได้แนะนำในการทำงานแต่ละชี้น ดังนี้ 
1.ตั้งวัตถูประสงค์
2.ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
3.นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
4.ปรับปรุงแก้ไข และตกแต่ง
วิธีการเรียนรู้จากที่เราได้เรียนและปฏิบัติมาสามารถสรุป ได้ดังนี้
- การสร้างสื่อ, การผลิตสื่อ จากนั้นมีการวางแผน เช่น การทำปฏิทินภาษาสำหรับเด็ก
- การนำมาประยุกต์ใช้
- วิธีการร้องเพลง เช่น การนำทำนองเพลงของเพลงอื่นมาใส่เป็นทำนองเพลงที่เราแต่งขึ้นมาเอง
- การเล่านิทาน เช่น นิทานเล่าไปวาดไป นิทานเล่าไปฉีดไป และนิทานเล่าไปพับไป เป็นต้น
- การได้ลงมือปฏิบัติจริง เช่น การไปสัมภาษณ์เด็กที่โรงเรียนสาธิตจันทรเกษม
 ทักษะในการดำเนินชีวิต
- ต้องมีประสบการณ์
- ความชำนาญ
- การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เช่น ที่เราทำ Blogspot

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น